ŚWINOUJŚCIE
19-24 SIERPNIA 2024
ŚWINOUJŚCIE
19-24 SIERPNIA 2024

Deklaracja dostępności

Fundacja Alma Art zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.fama.org.pl:

Data publikacji strony internetowej: 10 maja 2020
Data publikacji deklaracji dostępności: 6 lipca 2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji deklaracji: 6 lipca 2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:
— część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych;
— część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu;
— część linków prowadzących do innych stron lub podstron Fundacja Alma Art składa się z pojedynczych słów (to znaczy, że słysząc tylko ich opis, użytkownik nie jest w stanie powiedzieć co się wydarzy po kliknięciu tylko w podlinkowane hasło);
— strona internetowa nie posiada celowych przycisków do zmiany wielkości tekstu;
— strona nie zawiera funkcjonalności pozwalającej zmienić kontrast.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2021.

Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Fundacja Alma Art sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundacja Alma Art.

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika umieszczone na stronie internetowej Fundacja Alma Art przedstawione są użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Treści są rozróżnialne, uhierarchizowane oraz prezentowane na różne sposoby, bez utraty informacji czy struktury. Zostały zaplanowane tak, aby żadna funkcjonalność nie posiadała limitu czasu. Strona zapewnia wiele narzędzi umożliwiających sprawną nawigację (w tym poruszanie się tylko przy pomocy klawiatury), nie projektuje migających treści, które mogłyby negatywnie wpływać na układ nerwowy człowieka, a poruszania się nie zakłócają żadne dodatkowe komunikaty, czy aktualizacje. Język strony jest przejrzysty i zrozumiały, a sama treść wystarczająco rzetelna, by mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych odbiorców, włączając technologie asystujące.

INFORMACJE ZWROTNE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.